این واحد وظیفه یکپارچه کردن عملیّات مهندسی، تدارکات و ساخت را برعهده دارد، این واحد در گام اول اقدام به تهیّه طرح ساختار شکست کار برای پروژه ها می کند. فعّالیّت های تعیین شده در این طرح به نحوی است که با انجام کلیه آنها پروژه بر اساس برنامه مورد نظر به پایان رسد، با اجرای این طرح لیست فعّالیّت های هر پروژه بدست می آید و پایه و اساس اقدامات بعدی قرار می گیرد. عملیّات کنترل پروژه در فواصل زمانی مشخّصی به نام دوره کنترل صورت می پذیرد که برای پروژه های مختلف و بسته به شرایط موجود در بازه های کوتاه، متوسط و یا بلند اجرا می شود؛ یکی از وظایف واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه AS  که در هر دوره کنترل به اجرا در می آید: تعیین درصد پیشرفت برنامه ای هر پروژه است، همچنین در انتهای هر دوره کنترل، اطّلاعات واقعی انجام هر فعالیت از جمله: تاریخ شروع واقعی، تاریخ پایان واقعی، مدّت زمان انجام فعّالیّت، منابع استفاده شده برای انجام فعّالیّت و ... از مسئولین اجرای پروژه ها جمع آوری می گردد؛ این اطّلاعات ما را یاری می کند تا اگر وضعیّت واقعی با وضعیّت برنامه ای مغایرت داشته باشد؛ علل مغایرت ها مشخّص و برطرف گردند. به طور کلّی واحد برنامه ریزی AS وظیفه برنامه ریزی کلان پروژه ها، تهیّه، گردآوری، ثبت و نگهداری اطلاعات پروژه (از زمان شروع تا پایان) طبقه بندی و تحلیل اطّلاعات را با هدف ایجاد ابزار لازم برای کنترل پروژه در جهت بهینه سازی دوره اجرا توسّط یکپارچه کردن عملیات مهندسی، تدارکات و ساخت را برعهده دارد. در این بخش از نرم افزارهایی نظیرPrimavera P6, MS Project, Microsoft Excel   کمک گرفته می شود.